• การส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลา และ คุณภาพดี
  บริการพื้นฐานที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯจะส่งของภายใน 3 วัน ทำการสำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดการรั่วเนื่องจากเครื่องจักร เสียหาย เป็นต้น บริษัทฯสามารถส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • บริการตรวจสอบน้ำมันระหว่างการใช้งาน
  เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้า ทางบริษัทฯพร้อมที่จะส่งทีมงาน ที่มีประสบการณ์เข้าไปหาลูกค้า เพื่อไปวิเคาระห์การใช้งาน พร้อมเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำมันเพื่อมาทดสอบในห้องทดลอง และนำผลการวิเคราะห์กลับเข้ามาคุยกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างคุ้มค่าที่สุด

 • บริการให้คำปรึกษา
  ทางบริษัทฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำมันเข้าไปหาลูกค้าเพื่ออบรม ทำความเข้าใจ แก้ปัญหาร่วมกันทั้งในกรณีที่เกิดปัญหา จากน้ำมันหล่อลื่น หรือ เกิดจากสาเหตุอื่นๆทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ลูกค้า เพื่อความเห็นที่หลากหลายจาก วิศวกรและ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทำให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

 • การอบรมสัมมนา
  ทางบริษัทฯ มีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าของบริษัทฯเป็นระยะ เกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษา การใช้งานน้ำมัน เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของลูกค้าให้ทันสมัย และ เข้าถึงแนวโน้มความเป็นไปของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ เรื่องน้ำมันหล่อลื่น

 • เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  ทางบริษัทฯ ตระหนักดีถึงการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯจึงแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอผ่านทางอินเตอร์เนต และ ช่องทางอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

 • รับจ้างผลิต น้ํามันหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้า
  สําหรับลูกค้าที่ต้องการผลิตน้ำมันหล่อลื่นในแบรนด์ของตัวเอง เพื่อการจําหน่ายภายในประเทศ หรือ เพื่อส่งออก ลีดเดอร์สปิโตรเลียมสามารถผลิตและบรรจุน้ำมันหล่อลื่นได้ทุกชนิดและ สามารถบรรจุลงในภาชนะทุกขนาดตามความต้องการ ทั้งนี้รวมถึงสามารถให้คําปรึกษา และ จัดหาบรรจุภัณฑ์ให้ได้อีกด้วย